فرم تقاضای استخدام

سوابق تحصیلی


سوابق کاری


دوره های آموزشی


مهارت


میزان آشنایی شما با زبان های خارجه

میزان آشنایی شما با نرم افزار های تخصصی

مشخصات اعضای خانواده و تحت تکفل


نام دو نفر از دوستان خود که شما را کاملا بشناسند و بتوانند شما را تایید کنند بنویسید

سایر


تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی ایجاد نخواهد کرد.