دکتر محمد دوستی
دکترای تخصصی (PhD) ژنتیک مولکولی و بیوانفورماتیک
-فارغ التحصیل از دانشگاه فردوسی مشهد -سوپروایزر آزمایشگاه ژنتیک -طراحی و راه اندازی آزمایشات ژنتیک مولکولی -آنالیز داده های NGS
باهم آشنا شیم
پزشکان ما