دکتر حمیدرضا هاشمیان
متخصص کلینیکال - آناتومیکال پاتولوژی (بالینی و تشریحی)
دکتر حمیدرضا هاشمیان، (MD. APCP) متخصص کلینیکال – آناتومیکال پاتولوژی می باشند. ایشان در حال حاضر به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی کلینیک نسل فردا مشغول به فعالیت می باشند. ایشان فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تخصص کلینیکال – آناتومیکال پاتولوژی از دانشگاه ایران می‌باشند.
باهم آشنا شیم
پزشکان ما