دکتر محمد دوستی
دکترا ژنتیک مولکولی و بیوانفورماتیک
دکتر محمد دوستی، فارغ التحصیل دکترای تخصصی (PhD) ژنتیک از دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. ایشان در حال حاضر به عنوان عضوی از تیم تخصصی ژنتیک، سوپروایزر واحد ژنتیک و بیوانفورماتیک بوده و آنالیز داده های WES و راه اندازی آزمایشات مولکولی را به عهده دارند.
جدول حضور الطبيب في العيادة:
همه روزه از ساعت 9 الی 14
دعنا نتعرف علي بعضنا البعض
أطبائنا