دکتر حمیدرضا هاشمیان
متخصص آناتومیکال کلینیکال پاتولوژیست
دکتر حمیدرضا هاشمیان، دکتر حمیدرضا هاشمیان، (MD. APCP) متخصص کلینیکال آناتومیکال پاتولوژی می باشند. ایشان در حال حاضر به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی کلینیک نسل فردا مشغول به فعالیت می باشند. ایشان فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تخصص آناتومیکال کلینیکال پاتولوژی از دانشگاه ایران می باشند.
جدول حضور الطبيب في العيادة:
همه روزه از ساعت 9 الی 14
دعنا نتعرف علي بعضنا البعض
أطبائنا